CONCORDIA Projekte Sociale

CONCORDIA është organizatë jo-qeveritare ndërkombëtare dhe e pavarur e cila është e përkushtuar për t'i mbështetur fëmijët, të rinjtë dhe familjet në nevojë drejt një jete më të pavarur dhe të përgjegjshme. 

Ne shkojmë atje ku nevoja është më e madhe dhe atje ku të tjerët nuk shkojnë.

VIZIONI YNË: Një jetë e vetë-përcaktuar jashtë margjinalizimit për fëmijë dhe të rinjë.

Deklarata e CONCORDIA-s për mbrojtjen e fëmijëve

CONCORDIA u mundëson fëmijëve ta gëzojnë një fëmijëri të lumtur dhe të shëndetshme. Puna e saj është e lidhur ngushtë me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve (UNCRC). Të gjitha organizatat e CONCORDIA-s angazhohen bashkarisht për t'i mbrojtur fëmijët nga të gjitha format e dhunës fizike ose mendore, dëmtimit ose abuzimit, neglizhimit, keqtrajtimit apo shfrytëzimit, duke përfshirë abuzimin seksual (sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, 1989, Artikulli 19).

Puna e CONCORDIA -s ka për qëllim t'i mbrojë të gjitha të drejtat e fëmijëve siç përcaktohet në UNCRC, si dhe në legjislacionin kombëtar në lidhje me promovimin dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve në vendet ku ofrohen shërbimet e saj. Në të gjitha veprimet me dhe për fëmijët CONCORDIA është e angazhuar për t'i mbrojtur ata dhe për të raportuar e përgjigjur ndaj çdo abuzimi të pretenduar. Gjithashtu, CONCORDIA merr të gjitha masat që parashihen në politikat dhe procedurat e brendshme kombëtare, pa marrë parasysh burimin e referimit dhe kryesin e dyshuar.

Politika miqësore për fëmijët

Politika e Mbrojtjes së Fëmijëve - Versioni i miqësor për fëmijët 

CONCORDIA ka përpiluar Politikën e saj për Mbrojtjen e Fëmijëve ngase dëshiron që fëmijët trë jenë të sigurt dhe të mbrojtur. Ky dokument spjegon çdonjërit, se çfarë apo se si duhet të veprohet për të respektuar të drejtat e tyre!

 

Duke zhvilluar dhe zbatuar Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve, CONCORDIA ndërmerr të gjitha masat lidhur me promovimin që çdo formë e dhunës ndaj fëmijëve është e papranueshme.

Shtetet ku CONCORDIA operon